Nhảy tới nội dung

Interstitiad.offError

Cập nhật lần cuối vào

Huỷ việc lắng nghe sự kiện quảng cáo bị lỗi.

Sử dụng

this.ad = my.createInterstitialAd();
this.ad.onError(this.onAdErrorHandler);
this.ad.offError(this.onAdErrorHandler);