Nhảy tới nội dung

Introduction

InterstitialAd là 1 component để hiển thị quảng cáo dạng popup. Khi sử dụng jsapi my.createInterstitialAd, 1 instance InterstitialAd sẽ được tạo ra. Mặc định quảng cáo sẽ hide đi, bạn phải gọi bàm show để hiển thị quảng cáo.

Khả dụng: hỗ trợ từ version 1.82.1 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sử dụng

InterstitialAd.show

Hiển thị quảng cáo

InterstitialAd.load

Thực hiện tải quảng cáo

InterstitialAd.destroy

Đóng quảng cáo

InterstitialAd.onLoad(function callback)

Lắng nghe sự kiện quảng cáo được load thành công

InterstitialAd.offLoad(function callback)

Huỷ việc lắng nghe sự kiện onLoad

InterstitialAd.onError(function callback)

Lắng nghe sự kiện hiển thị quảng cáo bị lỗi

InterstitialAd.offError(function callback)

Huỷ việc lắng nghe sự kiện onError

InterstitialAd.onClose(function callback)

Lắng nghe sự kiện quảng cáo bị đóng.

InterstitialAd.offClose(function callback)

Huỷ việc lắng nghe sự kiện onClose